تماس با ما

روز های کاری شرکت تهران کاررسا : شنبه الی چهارشنبه ۹:۰۰ -۱۷:۰۰

شماره تماسهای شرکت تهران کاررسا : ( ۱۰ خط )- ۴۴۴۱۲۴۳۷-۰۲۱

شماره فکس : ۴۴۴۱۵۲۳۳

آدرس پست الکترونیک :info@karrasa.org

>;